Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» λειτουργούν σε κάθε χώρα που λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)'. Τα Σημεία Επαφής βοηθούν στην ενίσχυση και προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, στη διάχυση αποτελεσμάτων και προσφέρουν τεχνική υποστήριξη στους Κυπριακούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Από το Ιανουάριο του 2010, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ αποτελεί το Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» για την Κύπρο. Οι κύριοι τομείς δράσης του Σημείου Επαφής, όπως αυτοί έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι οι ακόλουθοι:

  • Η διασφάλιση της προώθησης του προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013’.
  • Η διευκόλυνση συμμετοχής στο πρόγραμμα του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επαγγελματιών, μέσω της διασύνδεσης με άλλες πηγές πληροφόρησης και εξεύρεσης πολιτιστικών φορέων, από την Κύπρο και το εξωτερικό.
  • Η ενημέρωση των υποψηφίων για οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτιστικών μηχανισμών.
  • Η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμπλήρωση των αιτήσεων.
  • Η διασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας με τα διάφορα ιδρύματα στην Κύπρο, για πιο επιτυχημένη εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013’, σε συνάρτηση με τα τοπικά μέτρα στήριξης.
  • Η ευρεία γνωστοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων, καθώς επίσης και άλλων πληροφοριών που προορίζονται για τον πολιτιστικό τομέα και προέρχονται από την Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Η δημιουργία διασυνδέσεων με άλλα Σημεία Ενημέρωσης σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Νέα Ανακοίνωση

Έπειτα από 4 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας το Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», ολοκληρώνει τις δραστηριότητες του στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η εταιρεία TALOS, αποτελούσε Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα από τον Ιούλιο του 2010. Επί ευκαιρίας της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του Σημείου Επαφής για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους του οργανισμούς, τους φορείς και τα φυσικά άτομα για την άψογη συνεργασία μας και να ευχηθούμε σε όλους καλή συνέχεια και επιτυχημένες δράσεις.

----------------------------------------------------------------------------------------------

  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το εκτελεστικό όργανο EACEA έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματα για τις Δράσεις 1 και 2. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php

 
Αναζήτηση
Δημοσκόπηση
Σε ποια δράση θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε μελλοντικά;